Skip available courses

Available courses

Absolvováním kurzu získáte základní znalosti a po absolvování korespondenčních úkolů i dovednosti týkající se tvorby webových stránek pomocí jazyků HTML a CSS.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 Vzdělávání v programu "Výroba alternátorů a nové technologie" směřuje k tomu, aby účastníci získali, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, odborné kompetence potřebné pro kvalitní výkon profese "Výrobní operátor".

 Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen odborné kompetence, ale i všeobecné znalosti potřebné pro výkon profese Výrobní operátor. Důraz bude kladen také na podporu vzdělávání v oblasti základů elektrotechniky (stejnosměrný a střídavý elektrický proud, magnetismus a elektromagnetická indukce).

 

Kurz věnovaný základům elektrotechniky